การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบด้านการเงิน การคลัง การบัญชี เทคนิคการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 971,734